Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu korektu vietnes darbību un anonīmus statistikas datus, kas palīdzēs mums sniegt jums labāko pieredzi mūsu mājas lapā. Jūs varat uzzināt vairāk vai arī tos izslēgt, ja vēlaties. Tomēr, turpinot izmantot vietni, nemainot iestatījumus jūs piekrītat to izmantošanai.

E-veikala lietošans noteikumi

Vispārējie noteikumi

 1. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu šie Lietošanas noteikumi kļūst par starp Pircēja un Pārdevēja noslēgtu līgumu un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz www.svetesmaize.lv internetveikalā preču pasūtījumu, Lietošanas noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Pārdevējs nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šiem SIA Svētes Maize internetveikala Lietošanas noteikumiem.

 2. Internetveikala Lietošanas noteikumi ir neatņemama līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz Pircēja pasūtījumu, noslēdz mūsu internetveikalā www.svetesmaize.lv. Lietošanas noteikumos ietvertie pienākumi ir obligāti, šo Lietošanas noteikumu pārkāpšana var veidot pamatu līguma izbeigšanai.

 3. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Lietošanas noteikumiem. Pircējam nav atļauts pasūtīt preces no mūsu tiešsaistes internetveikala www.svetesmaize.lv ja Pircējs nav izlasījis un piekritis Lietošanas noteikumiem.

 4. Pārdevējs saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Lietošanas noteikumus. Pircējam, iepērkoties Internetveikalā, piemērojami Lietošanas noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti Internetveikalā, tādēļ Pircējam ar Lietošanas noteikumiem jāiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pircējs pēc grozīto Lietošanas noteikumu publicēšanas Internetveikalā veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar jaunajiem grozījumiem un tiem piekrīt.

 5. Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību un ir no tās pilnīgi atbrīvots, ja Pircējs ir daļēji iepazinies vai vispār nav iepazinies ar Lietošanas noteikumiem, kaut arī viņam šāda iespēja ir bijusi.

 6. SIA Svētes Maize internetveikala Lietošanas noteikumos lietotie termini:
  Pārdevējs - tiešsaistes tirdzniecības vieta www.svetesmaize.lv un saistīto tiesību īpašnieks SIA Svētes Maize, reģ. numurs LV53603044381, juridiskā adrese "Vecūdri", Svētes pagasts, Jelgavas novads, kas piedāvā un pārdod preces Pircējam savas saimnieciskās darbības laikā saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem;
  Pircējs – fiziskā persona, kas pasūta preces pie Pārdevēja, kura ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota tiesībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās ar Pārdevēju; juridiska persona, kas pasūta preces pie Pārdevēja;
  Internetveikals – tiešsaistes tirdzniecības vieta www.svetesmaize.lv, kuru Pircējs izmanto pasūtījuma veikšanai.

  Reģistrācija un personas datu apstrāde

 7. Lai varētu izmantot Internetveikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, Pircējam ir obligāti jānorāda šādi Pircēja personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, adrese, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numurs un citi preču piegādei svarīgi dati. Juridiskās personas pilnvarotais pārstāvis izvēlas aizpildīt informāciju kā juridiska persona, norādot juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pasta adresi, adresi, kurā tiks piegādātas preces, ja Pircējs izvēlas preču piegādi, tālruņa numuru un citu preču piegādei svarīgus datus.

 8. Pircējs ir atbildīgs par to, lai sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Ja Pircēja dati mainās, Pircējam tie ir nekavējoties jāatjauno. Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus vai nepilnīgus datus.

 9. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas Fizisko personu datu apstrādes likumā noteiktās prasības, citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē šo datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, maiņas, atklāšanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

 10. Ja Pircējs izmanto Internetveikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pircēja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi. Reģistrējoties un piekrītot Lietošanas noteikumiem, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim Lietošanas noteikumos minēto mērķu nolūkos atlasīt, uzkrāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt visus un jebkurus personas datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedz, apmeklējot Internetveikalu un izmantojot tā pakalpojumus.

 11. Pircēja personas dati tiks izmantoti, identificējot Pircēju, veicot preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu, administrējot parādsaistības, veicot citas no šo Lietošanas noteikumu izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Internetveikala pakalpojumus.

 12. Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs. Pārdevējs neatklās Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus.

 13. Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi. . Dati, kas nepieciešami parādsaistību kārtošanai, tiks glabāti līdz parāda piedzīšanai, bet ne ilgāk kā desmit gadus.  Kad personas dati vairs nebūs vajadzīgi apstrādei vai beigsies noteiktais glabāšanas laiks, tie tiks droši iznīcināti.

 14. Iesniedzot attiecīgu rakstveida lūgumu Pārdevējam, Pircējam ir tiesības iepazīties ar Pārdevēja apstrādājamiem Pircēja personas datiem un ar veidu, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt izlabot nepareizus, nepilnīgus un neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi, izņemot to glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot likumu.

  Preču cenas, samaksas kārtība un termiņi

 15. Preču cenas Internetveikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro un cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21%, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar pievienotās vērtības nodokli 12% vai 5%. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Internetveikalā pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.

 16. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas veidā. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā. Maksājot ar pārskaitījumu, naudu par pasūtījumu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā Paysera LT, UAB LT363500010016237961 līdz pasūtījuma saņemšanai vai piegādei.

 17. Pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastā elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots rēķins ir derīgs bez paraksta.

 18. Internetveikala piedāvātās akcijas un atlaides nesummējas.

 19. Preču saņemšana un piegāde

 20. Pircējs var izvēlēties saņemt preces Pārdevēja telpās, kas norādītas Internetveikalā vai izvēlēties, ka preces piegādā Pārdevēja pilnvarots pārstāvis (kurjers) uz Pircēja norādīto adresi Internetveikalā, vai prece tiek nogādāta uz Pircēja izvēlētu pakomātu.

 21. Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī.

 22. Pasūtot preci, Pircējs apņemās vienoties ar kurjeru par preces saņemšanu, vai izņemt preci no pakomāta 24 stundu laikā, kopš piegādes paziņojuma saņemšanas.

  Preču kvalitātes garantija, derīguma termiņš

 23. Pārdevējs vienmēr centīsies izvēlēties svaigākos un augstākās kvalitātes produktus pasūtījuma izpildīšanai. Tas ietver produktus ar garāko derīguma termiņu un produktu iepakošanu un transportēšanu drošā veidā. Tomēr, viedokļi par apmierinošu kvalitāti var subjektīvi atšķirties un Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību vai nedod nekādu garantiju, ka produkts visos gadījumos atbildīs Pircēja vēlmēm

 24. Pārdevējs neatbild par to, ka Internetveikalā esošās preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem neatbilst reālajam preču lielumam, formai un krāsai, jo preču fotogrāfijām Internetveikalā ir ilustratīva nozīme.

 25. Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu reāla iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām.

 26. Ja Pircējs nav apmierināts ar saņemtās preces kvalitāti, tad iebildumi jānoformē rakstveidā un jānosūta uz e-pasta adresi: info@svetsmaize, klāt pievienojot preces fotogrāfiju.

  Atteikuma tiesības

 27. Ja Pircējs ir konstatējis pēc pasūtījuma saņemšanas, ka pasūtījumā prece ir bojāta vai/un sliktas kvalitātes, Pircējs vēršas rakstveidā un nosūta pretenziju uz e-pasta adresi:  info@svetsmaize, kuram pievieno fotogrāfiju ar bojāto preci. Ja pretenzija ir pamatota, tad naudas atgriešanu būs uz Pircēja kontu, no kuras tika veikts pirkums. Pārdevējs patur tiesības Pircējam lūgt visu bojāto preci atgriezt.

 28. Pārdevējs neatbild par bojātu preci

  Informācijas apmaiņa

 29. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja reģistrācijā vai bez reģistrācijas aizpildītajā kontaktu formā norādīto e-pasta adresi vai tālruni.

 30. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta, izmantojot Internetveikala sadaļā “Kontakti” norādītos saziņas līdzekļus un adreses.

  Beigu noteikumi

 31. Pircēja un Pārdevēja attiecības regulē šie Noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

 32. Rodoties zaudējumam, vainīgais līgumslēdzējs atlīdzina otram līgumslēdzējam tiešos zaudējumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 33. Strīdus risina sarunās. Ja neizdodas vienoties, strīdu risina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 

Atpakaļ uz sākumu